Ogólne warunki użytkowania

Obowiązuje od 01/07/2021

 

Te ogólne warunki użytkowania (zwane dalej „Warunkami”) określają ramy prawne korzystania ze strony internetowej www.maped.pl (zwaną dalej „Witryną”) przez dorosłych użytkowników (dalej „Użytkowników”).

 

Warunki są dostępne w Witrynie w zakładce „Ogólne warunki użytkowania” i mogą zostać wydrukowane przez Użytkownika w dowolnym momencie.

 

Maped i Użytkownik określani są od tej pory indywidualnie „Stroną”, a łącznie „Stronami”.

 

Witryna pozwala Użytkownikowi przeglądać informacje o akcesoriach szkolnych i biurowych dostępnych w sprzedaży (zwane dalej „Produktami”).

 

Korzystanie z Witryny zakłada, że Użytkownik akceptuje najnowszą wersję Warunków, z którą oświadcza, że się zapoznał bez zastrzeżeń lub ograniczeń.

 

Maped zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany treści tych warunków w dowolnym momencie.

 

Nota prawna

Strona internetowa jest publikowana przez Maped, spółkę akcyjną o kapitale 5 155 000 EUR, numer w rejestrze handlowym Annecy 325 720 423, z siedzibą pod adresem 530 route de Pringy – 74370 Argonay – Francja.

Numer telefonu: +33 (0)4 50 27 26 85

Adres email: contact@maped.fr

Dyrektor ds. publikacji: Jacques-Antoine Lacroix, CEO

Numer VAT wewnątrzwspólnotowy: FR62325720423

 

Witryna pl.maped.com jest administrowana przez firmę Claranet z siedzibą pod adresem 32 Rue Breguet – 75011 Paryż – Francja i numerem telefonu +33 (0)1 44 78 63 65.

 

Dostęp do Witryny

2.1 Opis Witryny

Witryna oferuje Użytkownikowi darmowy dostęp do następujących usług: informacji o produktach Maped, Maped Creativ, Maped Picnik, informacji o ofertach i wydarzeniach, informacji o spółce Maped.

 

Witryna jest dostępna za darmo dla każdego Użytkownika z dostępem do internetu, bez względu na lokalizację. Za jakiekolwiek koszty poniesione podczas korzystania z usług (sprzęt, oprogramowanie, połączenie z internetem, itp.) odpowiedzialny jest Użytkownik.

 

2.2 Metody dostępu

Dostęp do Witryny może uzyskać każdy.

 

Zasady postępowania

Aby otrzymać dostęp do Witryny, Użytkownik powstrzyma się od zachowań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi Maped lub innych Użytkowników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność we własnym imieniu za treści, które publikuje w Witrynie. Maped nie może być pociągnięte do odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu.

 

Użytkownik powstrzyma się w szczególności od:

 • prób uzyskania od innych użytkowników informacji o ich życiu prywatnym;
 • publikowania treści obraźliwych, nienawistnych, rasistowskich, dyskryminujących, oczerniających, obscenicznych, wulgarnych, zniesławiających oraz takich, które naruszają postanowienia prawne/regulacyjne/umowne lub zachęcają do zachowań, które byłyby postrzegane jako naganne w świetle prawa;
 • publikowania treści, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich;
 • publikowania treści, które są niezwiązane z celem Witryny, w tym treści reklamowych, promocyjnych i wszelkiego rodzaju ofert sprzedaży.

 

Użytkownik powstrzyma się również od:

 • podszywania się pod osoby trzecie i innych Użytkowników, udawania pracownika lub reprezentanta Maped;
 • Podejmowanie działań hakerskich, spamerskich, fishingowych, floodingowych lub innych mających na celu zaszkodzenie Maped lub innym Użytkownikom.

 

Dane osobowe

Do korzystania z Witryny niezbędne jest udostępnienie przez Użytkownika danych osobowych.

 

Te dane osobowe są przetwarzane komputerowo, co pozwala Maped zidentyfikować każdego Użytkownika, komunikować się z nim, odpowiadać na wszelkie zapytania i odpowiednio zarządzać relacjami handlowymi w przypadku wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego lub subskrypcji newslettera.

 

Dane osobowe trafiają do Maped przede wszystkim w celu zarządzania relacją. Zgodnie z przepisami prawa lub poprzez upoważnienie Maped może następnie udostępnić je innym odbiorcom, którzy świadczą usługi związane z Witryną.

 

W tym przypadku, udostępniane są wyłącznie istotne dane osobowe. Maped zapewnia również, że usługodawcy postępują zgodnie z instrukcją, dbając o to, by dane osobowe Użytkownika były zabezpieczone i przestrzegając odpowiednich przepisów.

 

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do właściwego zarządzania relacją. Nie będą zachowane dłużej niż 3 lata od ostatniego żądania, które pozostało bez odpowiedzi, o ile wcześniej Użytkownik nie zażąda ich usunięcia i/lub nie sprzeciwi się ich wykorzystaniu.

 

Maped stosuje wszystkie odpowiednie narzędzia w celu zachowania bezpieczeństwa i poufności otrzymanych danych osobowych.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz w ramach wszelkich obowiązujących ograniczeń, Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania oraz ich usunięcia.

 

W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się poprzez wybrany kanał komunikacji:

 • Email: info@grupacx.pl
 • Poczta: CX Dystrybucja Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno

Użytkownik otrzyma odpowiedź w przeciągu miesiąca.

 

W razie konieczności, Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce. Może też najpierw skontaktować się z firmą Maped, która odpowie w ciągu dwóch miesięcy.

 

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Maped

 

Pliki cookies

Naszą Politykę Cookie można znaleźć tutaj.

 

Własność intelektualna

Treść strony internetowej (zdjęcia, tekst, logo, nazwy produktów, itp.) są wyłączną własnością firmy Maped, która jest jedynym właścicielem praw własności intelektualnej tych treści. Powielanie w całości lub w części jest niedozwolone.

 

Korzystanie z Witryny nie daje Użytkownikowi praw do marek, logo, projektów, zdjęć, nazw produktów ani innych treści chronionych prawem własności intelektualnej należących do Maped lub wykorzystywanych przez Maped.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo do dostępu i odwiedzania Witryny wyłącznie w sposób niewyłączny i prywatny. W żadnym wypadku nie przysługują mu żadne prawa własności do Witryny i jej elementów.

 

Uzyskanie dostępu do Witryny nie daje żadnej licencji na korzystanie z Witryny i jej elementów bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Maped lub elementów niebędących własnością Maped, jej partnerów lub dostawców.

 

Bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Maped jakiekolwiek inne wykorzystanie, w tym powielanie, przedstawianie, adaptacja i tłumaczenie Witryny i/lub jej elementów, w całości lub w części, przy użyciu dowolnego procesu i na dowolnym nośniku jest surowo zabronione i stanowi naruszenie, które może prowadzić do postępowania sądowego oraz sankcji karnych i/lub cywilnych zgodnie z francuskim kodeksem własności intelektualnej oraz, bardziej ogólnie, przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.

 

Zgłaszanie aktywności i treści niezgodnych z prawem

Jeśli Użytkownik zauważy, że inny Użytkownik złamał którąkolwiek z zasad użytkowania zawartych powyżej, w Artykule 4, lub jeśli wie o aktywności bądź treści niezgodnej z prawem, powinien natychmiast poinformować o tym Maped, korzystając z zakładki „Kontakt”.

 

Użytkownik powinien dostarczyć Maped wszystkie niezbędne informacje, w tym:

 • Datę zgłoszenia;
 • W przypadku osób fizycznych – ich imię i nazwisko, stanowisko, adres, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia; w przypadku osób prawnych – ich status, nazwa firmy, siedziba i osoba fizyczna, która prawnie je reprezentuje;
 • Opis spornych faktów i ich dokładna lokalizacja na stronie internetowej;
 • A jeśli treść jest nielegalna:
 • powód, dla którego treści powinny zostać usunięte, w tym obowiązujące przepisy prawa i uzasadnienia;
 • kopia wiadomości wysłanej do autora lub wydawcy spornych treści z prośbą o ich zawieszenie, wycofanie lub zmodyfikowanie lub powód, dla którego nie skontaktowano się z autorem lub wydawcą.

 

Jeśli treść okaże się nielegalna, po sprawdzeniu tych elementów Maped usunie sporną treść lub uniemożliwi do niej dostęp.

 

Należy pamiętać, że jeśli Użytkownik przedstawi Maped treści, które według niego są nielegalne, wiedząc, że jest to nieprawda, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

 

Maped zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich treści pojawiających się w Witrynie, które mogłyby naruszać Warunki zgodnie z postanowieniami określonymi poniżej

 

Aktualizacje Witryny

Maped może uznać za stosowne zaktualizowanie lub usuwanie niektórych części Witryny i jej elementów. Maped zastrzega sobie prawo do rozwoju Witryny, w tym dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie funkcji.

Aktualizacje, usuwanie i rozwijanie Witryny mogą tymczasowo ograniczyć dostęp Użytkowników i/lub zmienić widok Witryny i jej elementów. Użytkownik wyraźnie przyjmuje to do wiadomości, a Maped nie ponosi za to odpowiedzialności.

 

Usuwanie

Maped również zastrzega sobie prawo do udostępnienia wszelkich spornych treści organom, które o to poproszą, jeśli naruszają one przepisy prawa. Co więcej, Maped zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko każdemu Użytkownikowi, który dopuścił się naruszenia, w celu uzyskania zadośćuczynienia za wszelkie szkody poniesione w wyniku takiego działania.

 

Odpowiedzialność

Z wyłączeniem szczególnych przypadków opisanych w niniejszym artykule, Maped może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wyłącznie na podstawie przepisów prawa zwyczajowego. Chociaż źródła informacji wykorzystywane w Witrynie są uważane za wiarygodne, Witryna nie gwarantuje, że są one wolne od wad, błędów lub pominięć.

 

Informacje są udostępniane wyłącznie jako ogólne wytyczne i nie mają wartości umownej. Pomimo regularnych aktualizacji, Witryna nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w przepisach administracyjnych i prawnych, które nastąpią po publikacji. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie lub interpretację zawartych w niej informacji. Maped ponosi odpowiedzialność jedynie za zobowiązania dotyczące środków w odniesieniu do udostępniania Witryny i nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, obrażenia lub bezpośrednie lub pośrednie szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z zarządzania, użytkowania, wykorzystywania, przerwania lub nieprawidłowego działania Witryny.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Maped nie może zagwarantować, że Witryna spełni wymagania dotyczące wydajności lub będzie działać konsekwentnie bez przerw i błędów.

 

Jeśli Maped dowie się, że Witryna lub jej elementy mają awarię lub błąd, lub zostanie o tym poinformowana przez Użytkownika, dołoży wszelkich starań, aby je rozwiązać. W żadnym wypadku Maped nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z nieprzestrzegania Warunków przez Użytkownika, nieprawidłowego działania Witryny lub jego elementów, modyfikacji lub zmiany Witryny przez Użytkownika, wirusów, które zainfekują komputer lub inny sprzęt informatyczny Użytkownika w następstwie korzystania lub dostępu do Witryny lub pobrania z Witryny, lub jakiegokolwiek ataku na Witrynę lub jego elementy.

 

Maped nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadki siły wyższej w rozumieniu prawa.

 

 

Hiperłącza

Witryna zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są administrowane przez Maped. Z tego względu Maped nie ma wpływu na treści, które się na nich znajdują.

W związku z tym Maped nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których można uzyskać dostęp w ten sposób ani za gromadzenie lub przekazywanie danych osobowych, instalację plików cookie lub inne działania o tym samym celu prowadzone przez te strony internetowe. Każda prywatna i publiczna strona internetowa może zawierać linki do Witryny bez uprzedniego pozwolenia jeżeli:

 • strony Witryny nie są osadzone na stronach innej witryny;
 • używany jest tylko główny adres URL: www.maped.pl (bez linków do innych stron).

 

Obowiązujące prawo i właściwe sądy

Warunki podlegają prawu francuskiemu. W przypadku niemożności wypracowania polubownego rozwiązania w sporze między Stronami, sprawa zostanie przedstawiona francuskiemu sądowi.

 

Zmiany Warunków

Maped zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia niektórych zasad Warunków. Te zmiany wejdą w życie z chwilą dodania nowych Warunków do Witryny lub za pośrednictwem innej formy powiadomienia.